>Piegāde 24-96 stundas laikā
piegāde visā pasaulē kontakti sertifikāti garantija remonts
Atlaides!
1 Автожестянщик
(0)
2 Автомеханик
(0)
3 Тест
(1)
4 Автомаляр
(0)
5 Автомойщик
(0)

PARAKSTĪŠANA
Uz jaunumiem

Консультант:


Администратор офиса:


адрес офиса:
Рига, Гертрудес 1,
Латвия, LV-1050
телефон:
(+371) 2968333
факс:
(+371) 67214937
моб.телефон:
(+371) 20223351
электронная почта:
cv1@export.lvREKLĀMA

garantija


Garantijas notekumi

1. Garantijas remonts tiek veikts tikai pie oriģinālā garantijas talona esamības.

2. Garantijas remonts tiks izpildīts Servis Centrā (Rīga, Puškina iela 1), bojātās preces nogadāšanu klients veic saviem spēkiem, vai arī sedz transporta izdevumus pēc saskaņota tarifa

3. Garantijas remonts tiek veikts ievērojot sekojošus noteikumus:

• ja tiek uzradīts pareizi aizpildīts garantijas talons ar norādītu izstrādājuma sērijas numuru, pārdošanas datumu un ar labi saskatāmu firmas-pārdevēja zīmogu.

• ja tiek iesniegts veikala kvits oriģinals, kurā Ir uzrādīts pirkuma datums. ,,TELESPUTNIK " patur tiesības atteikt garantijas remontu ja netiks uzrādīti augstāk minētie dokumenti, vai informācija tajos būs nepilna, vai nesaprotama. Garāntija nav piemērojama, ja zstrādājuma norādītais veids vai serijas numurs ir mainīts, izdzēsts, noņemts vai padarīts nesalasāms.

4. Garantijas laikā konotatētie defekti tiek novērsti bez maksas talonā norādītajā termiņā.

5. Dotā garantija nekompensēs un nesegs regulāro apkopi ui daļu remontu, vai nomaiņu parasta nolietojuma rezultātā.

6. Klients ir tiesīgs pieprasīt iegadātās preces nomaiņu ,ja:

• izstrādājums garantijas laikā ticis remontēts piecas reizes un vēl aizvien nedarbojas,

• remonts nav iespējams, ko apstiprina SC ar attiecīgu aktu.

7. Garantijas remots netiek veikts, ja:

• precei ir mehāniski bojājumi, kas radušies kritiena vai sitiena rezultātā,

• ir bojāta garantijas plomba,

• bojājumu ir izraisījuši nepareiza lietošana, tai skaitā izstrādājuma lietošana neatbilstoši tā parastajam nolukam, vai neatbilstoši noradījumiem par pereizu lietošanu un apkopi, remontu, ko veikuši neautorizēti apkopes centri, avārijas, zibens, ūdens, ūgunsgrēks, kas ir ārpus "TELESPUTNIK" ietekmes, transportēšana, defekti sistēmā, kurā dotajs izstrādājums iekļauts,

• defekts radies kukaiņu vai grauzēju darbības rezultātā,

• defekts radies izmantojot esošo aparatūru profesionāliem nolūkiem.

8. Izstrādājums netiek mainīts, ja ir zudis precei atbilstošs izskats.

9. Garantija neattiecās uz tādiem materiāliem, kā: baterijas, savienojuma vadi, distances vadības pultis.

10. "TELESPUTNIK" nenes atbildību par izmaiņām kanālu trānslācijā no satelītiem, ka arī par kodēto kanālu kodu nomainīšanu sistēmās (VIACCESS, SECA, IRDETO, CONAX u.c.)

11. "TELESPUTNIK" nenes atbildību par cilvēkiem vai dzīvniekiem, kurī tieši vai netieši ir guvuši ievainojumus no esošās produkcijas, kā arī par īpašumu bojājumu gadījumā, ja tas ir noticis instrukcijas neievērošanas gadījumā, it īpaši pie aparāta uzstādīšanas.Patērētāja tiesības, informācija par pasūtījuma atteikšanu un līguma laušanu

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.

Klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma arī, ja:

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 14.pants. Preces vai pakalpojuma neatbilstība līguma noteikumiem 1. tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;
2. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;
3. tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;
4. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;
5. tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;
6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28.pants

Patērētāja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic vienu no šādām darbībām:
1. attiecīgi samazina preces cenu;
2. bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;
3. apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
4. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā".

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pants. Atteikuma tiesības


Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, lai atkāptos no:
1. līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas;
2. distances līguma;
2. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs šā panta otrajā daļā minēto līgumu noslēgšanas brīdī vai preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī iesniedz patērētājam rakstveida atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.
3. Patērētājs rakstveida atteikumu adresē personai, kuras nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.
4. Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam (ja prece vai lieta ir saņemta). Ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksāt patērētājam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas jākompensē patērētājam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.
5. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.


preces
pirkšanai
preces nav izvēlētas

Preču piegāde visā pasaulē

17.81LVL

Kopā: 17.81 LVL


preces nav izvēlētas

NOVĒRTĒŠANAS TOP-50

test
0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL


0.00 LVL